Armoedebeleid: Draaiboek brugfiguren vastgesteld

0
297
sociaal huis

Het vast bureau heeft het draaiboek brugfiguren vastgesteld.  Het opstarten van de brugfigurenwerking, die in 2020-’21 een prioriteit is, kadert binnen de beleidsdoelstelling om welzijn te vergroten door armoede terug te dringen.  Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon en bouwt vanuit lokaal sociaal beleid een brug tussen burgers enerzijds en hulp- en dienstverlening via aanknopingspunten zoals de school, sport, vrije tijd, cultuur, … anderzijds.  Het concept ‘brugfiguur’ is ontstaan vanuit de bekommernis om sociale grondrechten te realiseren enerzijds en het optimaliseren van ontwikkelingskansen voor het kind en het gezin anderzijds. Gezinnen en personen in het algemeen zijn niet altijd geneigd om dienstverlening in te schakelen of advies bij het OCMW te vragen. Brugfiguren maken, bijvoorbeeld via de school, op een andere manier contact. Ze bouwen vertrouwen en kunnen beetje bij beetje problemen detecteren, doorverwijzen en dus indirect versnellend werken.  Brugfiguren bestaan al langer in een stedelijke context. Maar ook middelgrote en kleine gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de problematiek van (verdoken) armoede, kinderarmoede, gezinnen die het moeilijk hebben, instroom van gezinnen van buitenlandse afkomst, enz.

Om gezinsarmoede gericht aan te pakken, zullen kwetsbare gezinnen met kinderen de doelgroep zijn van de lokale brugfigurenwerking. De school is hierbij de unieke vindplaats en ook werkterrein om deze gezinnen te bereiken, te informeren, te verwijzen naar hulp- en dienstverlening, te begeleiden indien gewenst. Bij de opstart ligt de focus op de basisschool die als aanknopingspunt wordt gezien. Binnen die context zijn ook heel wat actoren betrokken, nl. schooldirectie, zorgcoördinatoren, leerkrachten, ouderraad, enz.